Multiscale lattice Boltzmann simulations using compact interpolation

Jeudi 19 mai 2011 15:45-16:45 - Geier Martin - Technische Universität Braunschweig

Lieu : Bât. 425 - 113-115